Tuesday, February 2, 2010

ಹಾಗೆಯೇ

ಹಾಗೆಯೇ ..


ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರ ಕಥೆಗಳು ,ಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅದುವೇ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ...

ನಿಮ್ಮ / ನನ್ನ ಕಥೆ,ಕವನ ,ಹಾಸ್ಯ, ನೊಂದ ಬಾವನೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಗಳು ಹಂಚುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ...

ಹಾಗೆಯೇ
ವೆಂಕಟೇಶ
9986719587